Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 • Prohlášení správce o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů . 

 • Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR: -budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu -plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost -umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

1. Správce osobních údajů

 • BRONAS s.r.o. se sídlem Heřmánkovice 212, 549 84 Heřmánkovice, IČO 48151751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3401

2. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce získal oprávněně od třetí osoby, či které shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Správce zpracovává (sám či prostřednictvím zpracovatele) následující kategorie osobních údajů:

 • kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • obchodní údaje (např. smluvní vztahy) 
 • klientská historie -účetní a platební údaje (např.: IČO, DIČ, bankovní spojení) 
 • personální a mzdové údaje (např. datum narození, adresa bydliště, osobní údaje rodinných příslušníků) 
 • kvalifikační údaje (např. vzdělání, proškolení)

4. Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají:

 • zaměstnanec správce (na základě pracovní smlouvy, DPP a DPČ) 

 • uchazeč o zaměstnání u správce 

 • smluvní partner správce

 • zákazník 

 • dodavatel 

 • pronajímatel 

 • budoucí smluvní strana 

 • plátce

5. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Zpracovatelem a příjemcem osobních údajů je externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména:

 • účetní služby, služby daňových poradců a auditorů 

 • služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana 

 • přepravci, dopravci 

 • dodavatelé 

 • služby v oblasti IT, cloudová úložiště 

 • služby reklamní, marketingové 

 • služby v oblasti školení, vzdělávání dále: 

 • orgány státní správy 

 • orgány místní samosprávy 

 • bankovní ústavy 

 • pojišťovny

 

6. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá u správce:

 • na základě uděleného souhlasu subjektu údajů

 • při plnění smlouvy se subjektem údajů

 • z důvodů splnění právní povinnosti vztahující se na správce

 • z důvodu oprávněného zájmu správce

 

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a jsou povinny postupovat dle platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

8. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

 

9. Práva subjektů údajů

Právo na informace: Máte právo získat od nás informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Toto právo je již plněno tímto prohlášením.

Právo na přístup: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo na přístup k vašim osobním údajům.

Právo na opravu a smazání: Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu zajistili opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají . S ohledem na účely zpracování, máte právo, aby vaše neúplné osobní údaje byly doplněny. To se netýká údajů, které jsou nutné při fakturaci a účetnictví nebo pro které platí zákonná úložná doba. Pokud však přístup k takovýmto údajům není nutný, je však jejich zpracování omezeno.

Právo na omezení zpracování: Pokud jsou zákonné požadavky naplněny-máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost: Máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo- je-li to technicky možné- abychom tyto údaje předali třetí straně.

Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem.

10. Závěrečné ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat správce písemně či elektronicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

BRONAS s.r.o. , Heřmánkovice 212, 549 84 Heřmánkovice 

e-mail: info@bronas.cz